web counter

Emów,, Otwock, Województwo mazowieckie, Poland

   
  1  of   

220 435 PLN

House for sale

Available from 27.04.2018

Updated: 27.04.2018. Views: 1425

ID Ref # 16683


Listing type: 
By Owner
Living space:
1500 m2   =   16140 ft²
Price per meter:
146 PLN ⁄ m2   =   13.578 PLN ⁄ ft²
Description: 
OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW WA1O/00060699/0

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Otwocku Elżbieta Adamska-Śmigrodzka (tel. 22 779-32-35 fax 22 788 53 23) na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-05-2018r. o godz. 14:40 w Sądzie Rejonowym I Wydział Cywilny w Otwocku (05-400 Otwock), ul. Armii Krajowej 2, w sali nr 1 odbędzie się pierwsza licytacja 3/5 niewydzielonej części zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej: 05-462 Wiązowna, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1O/00060699/0.

Nieruchomość gruntowa zabudowana stanowiąca działkę ewidencyjną nr 245/6 o pow. 1500 m2, obręb 7 Emów, położona przy ul. Sosnowej w miejscowości Emów, gm. Wiązowna, powiat otwocki. Na w/w działce o pow. 1500 m2 znajduje budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie wolnostojącej z garażem w bryle o pow. użytkowej przyjętej do obliczeń 144,00 m2. Budynek jest obecnie w trakcie budowy.

Przedmiotowa działka oznaczona w ewidencji gruntów numerem 245/6 posiada powierzchnię 1500,00 m2. Kształt działki regularny zbliżony do sześciokąta o wym. ok. od 19m do 35 m szerokości oraz 32 m do max 49m długości. Teren działki płaski, niezagospodarowany, porośnięty roślinnością trawiastą. Teren działki jest w całości ogrodzony siatką. Brama wjazdowa drewniana. Dojazd do przedmiotowej nieruchomości zapewniony jest bezpośrednio od ul. Sosnowej drogą asfaltową dz.ew. 245/4, 199/3, a także poprzez dz.ew. nr 245/2 (ulicę wewnętrzną bez nazwy), która stanowi drogę nieutwardzoną o statusie drogi prywatnej (własność osób fizycznych). Działka nie podlega ochronie konserwatorskiej i nie jest wpisana do rejestru zabytków.
Teren inwestycji położony jest w granicach Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Czesława Łaszczka w strefie terenów osadniczych.
Na działce nr ew. 245/6 rozpoczęta jest budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej z garażem w bryle o pow. użytkowej 144 m2 (powierzchnia użytkowa przyjęta do obliczeń na podstawie projektu architektonicznego). Dla inwestycji została wydana decyzja pozwolenie na budowę nr 480 P/2013 z dnia 22.05.2013 r. Inwestycja nie została oddana jeszcze do użytkowania- obecnie budynek w trakcie wykańczania.

Instalacje:
- wodociągowa- woda z sieci wodociągowej lub studni, ciepła woda uzyskiwana ze współpracującego z kotłem, podgrzewacza wody
- kanalizacyjna- odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacyjnej
- centralnego ogrzewania- przy zastosowaniu kotła wodnego na paliwo stałe
- elektryczna- zasilanie w energię elektryczną

Suma oszacowania 3/5 niewydzielonej części nieruchomości wynosi 293 914,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 220 435,50zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 29 391,40zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
PKO BP SA 12 O. Warszawa 53 10201127 0000 1302 0167 5354 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. . Uprasza się o wpłaty wadium w dniach 17-05-2018r. oraz 18-08-2018r.


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz.17:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 2 pok. 14 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów

Zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2000 nr 86 poz. 959 z póź. zm.) czynność sprzedaży obciążona jest podatkiem PCC.

Po myśli art. 305 § 2 kodeksu karnego kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.